Varlık Fonu'na 4 alt fon

Varlık Fonu'na 4 alt fon
Yayınlanma:
Güncelleme: 16 Kasım 2019 00:45
A+ A-
Türkiye Varlık Fonu içinde ‘Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’, ‘KOBİ Finansman Fonu’, ‘Lisans ve İmtiyaz Fonu’ ile ‘Maden Alt Fonu’ olmak üzere dört alt fon kuruldu.

EKONOMİ - Ziraat Bankası nezdinde Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kendi içinde dört alt fon kuruldu. Her birinin yatırım komitesi yönetim kurulu üyelerinden oluşan fonda yatırım komitelerinin tamamında TVF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan yer alırken, Yiğit Bulut da bir yatırım komitesi dışında tüm alt fonların yatırım komitelerinde görev yapacak. Ticaret Sicil Gazetesi’nde çıkan Varlık Fonu’nun kararlarına göre alt fonların yöneticisi de Mehmet Gündüz oldu. İşte alt fonlar ve ayrıntıları;

YÖNETİMDE YATIRIM KOMİTESİ

Türkiye Varlık Fonu yönetimi, Mehmet Bostan başkanlığında 10 Nisan tarihinde toplanarak alt fonlara ilişkin kararları aldı. Piyasalarda güven artırıcı adımlar atma hedefi ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak kurulan Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu süresiz olacak.

Yatırım komitesi alt fonun yatırım kararlarının alınmasına ilişkin yetkili merci olarak belirlendi. Yatırım komitesi en az bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile portföy yöneticisinden oluşacak. Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’nun yatırım komitesi Mehmet Bostan, Yiğit Bulut ve Oral Erdoğan’dan oluşurken, portföy yöneticisinin de Mehmet Gündüz olduğu belirtildi.

PİYASAYA GİRECEK

Alt fonun toplam değeri esas alınarak alt fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami sınırlamalar tespit edildi.

Kamu borçlanma araçları (kamu payı dahil olan şirketler dahil) yüzde 100, TSK Vakıflarına ait şirketlerin işlem gören ortaklık payları yüzde 50’ye kadar, yabancı para ve sermaye piyasası araçları yüzde 20’ye kadar, kira sertifikaları yüzde 100’e kadar fonda yer alabilecek.

Alt fon; yatırım öngörüsü doğrultusunda TL veya döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancını sağlamak ve portföy değerini artırmak, oluşturulan portföyde arbitraj olanaklarını da değerlendirerek ve stratejiyi TL ve döviz türev enstrümanlarında alınan korunma veya yatırım amaçlı desteklemeyi amaçlıyor.

MAL VARLIĞI AYRI OLACAK

Alt fonun mal varlığı ile Varlık Fonu Şirketi’ne yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar Varlık Fonu Şirketi’nin mal varlığından ayrı olacak. Alt fonun mal varlığı kendi yapacağı iş ve işlemler dışında teminat gösterilemeyecek. Kamu alacakları da dahil olmak üzere haczedilemeyecek.

Alt fon portföyündeki varlıkların idari ve mali hak kullanımları yönetici tarafından yerine getirilecek. Yönetici faaliyetlerini yürütürken Alt Fon’un çıkarlarını objektif iyi niyet, özen ve basiret ilkelerini esas alarak gözetecek.

DENETİMİ YÖNETİMDE

Alt fon yatırım komitesi ve portföy yöneticileri yatırım kararlarında Bakanlar Kurulu kararları, bu kararlarda belirtilen stratejik yatırım planı, iç tüzük, kuruluş belgesi ve esas sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyacak.

Yatırım komitesi üyeleri ve alt fon portföy yöneticileri portföyleri için yapılan bir yatırım işleminden dolayı kendi veya üçüncü kişiler lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlayamayacak. Portföy yönetimi dışında kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamayacak. Alt fonların finansal tabloları ve bunların denetimi usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

BOSTAN VE BULUT KOMİTELERDE

Varlık Fonu bünyesinde ikinci olarak KOBİ Finansman Alt Fonu kuruldu. Alt fonun organizasyon kısmında ise unvanının Piyasa Derinlik ve Denge Alt Fonu olacağı belirtildi. 

Yatırım Komitesi Mehmet Bostan, Yiğit Bulut ve Himmet Karadağ’dan oluştu. Üçüncü olarak da Lisans ve İmtiyaz Alt Fonu oluşturuldu. Bu fonun unvanının da Piyasa Derinlik ve Denge Alt Fonu olduğu belirtildi. Yatırım komitesi ise Mehmet Bostan, Himmet Karadağ, Yiğit Bulut, Kerem Alkin ve Mehmet Gündüz olarak sıralandı.

Son olarak Maden Alt Fonu kuruldu. Bu fonun da unvanının Piyasa Derinlik ve Denge Alt Fonu olduğu belirtildi. Yatırım komitesinde Mehmet Bostan, Oral Erdoğan, Himmet Karadağ ve Mehmet Gündüz yer aldı. Piyasa değeri 40 milyar doları bulan Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul’dan THY’ye Ziraat Bankası’ndan Halk Bank’a kamunun 14 devinin ve gayrimenkullerinin sahibi konumunda.