Kayyım yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin (DBB) "kentsel dönüşüm" adı altında Peyas Mahallesi'nde hayata geçirmek istediği imar planı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

AKP iktidarının seçilmiş belediye eş başkanlarını görevden alarak kayyım atadığı DBB, "gecekondu ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek, yerinde dönüşüm sağlamak" gerekçeleriyle Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi (Kayapınar) için 12 Kasım 2020 tarihinde "Nazım İmar Planı" hazırladı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, kentsel dönüşümün "hukuka aykırı olduğu, nüfus artışı getiren plan değişikliğinde park, sağlık tesisi ve yol kullanım alanlarının azaltıldığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne" aykırı olduğu gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması ve iptali talepleriyle İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi, bir süre önce "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

DURDURMA KARARININ ARDINDAN MAHKEME PLANI İPTAL DA ETTİ

Mezopotamya Ajansı'ndan Gökhan Altay'ın haberine göre mahkeme, imar planının iptaline dair başvuruyu da karara bağladı. Kararda, bilirkişi raporuna işaret edilerek, nazım ve uygulama imar planları arasında uyumsuzluk olduğunun tespit edildiği, artan nüfusun sosyal-teknik altyapı alanlarının az bırakıldığı ve yetersiz olduğu kaydedildi. Kararda, planlama bölgesinin teknik-sosyal altyapı dengesi ve imar planının bütünlüğünün de bozulacağı tespitine yer verildi.

MAHKEME: BİLİRKİŞİ RAPORUNU BENİMSİYORUZ, BELEDİYENİN İŞLEMİ HUKUKSUZ

Belediyenin itirazların yerinde olmadığı ve bilirkişi raporunun mahkemece benimsendiği vurgulanan kararda, "Bu durumda, yukarıda özetlenen bilirkişi raporu ve dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile planlama alanında nüfus artışı öngörülmekle birlikte sosyal ve teknik altyapı alanları, eğitim tesis alanı, sağlık tesis alanı ve park alanının mevzuatla belirtilen standartların altında ve yetersiz olarak planlandığı ve ortaya çıkan bu durumun revizyon yapılacak plan sahası dışında tüm planlama bölgesinin teknik-sosyal altyapı dengesi ile plan bütünlüğünü bozacağı hususları dikkate alındığında, dava konusu revizyon nazım imar planının imar mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Kararda, söz konusu nedenler gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtildi. Mahkeme, ayrıca Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğunu ifade etti.