Kurumlar Vergisi'ni 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için yüzde 25 ve 2022 yılı için yüzde 23 olarak belirleyen yasa yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla, Kurumlar Vergisi kanununa geçici bir madde eklendi. Maddeye göre, halen yüzde 20 olarak uygulanan Kurumlar Vergisi, 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için yüzde 23 olarak uygulanacak. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacak.

Uygulama, 1 Temmuz’dan itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak’tan itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Kurumlar Vergisi 2017’de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmıştı. 2021 için ise tekrar yüzde 20 uygulanacaktı.

TAHSİL EDİLMEYEN ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Yasayla sermaye piyasası kanununun 83. maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişiklik yapıldı.

Buna göre, söz konusu alacaklar YTM’ye emaneten devredilecek. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kâr payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak. Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek. Bugün itibarıyla daha önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecek.

Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda yasayla yapılan düzenleme göre, yasa kapsamında haczi yapılan menkul ve gayrimenkul malların açık artırmasının elektronik ortamda da yapılmasına imkan tanındı.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5’i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Düzenlemeye göre, haczi yapılan ve muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunanlar ise ilgili borsada satılabilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ GÜNLÜK 50 TL

Yasayla işsizlik sigortası kanunun geçici 24. maddesinde yapılan düzenlemeyle, nakdi ücret desteği 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL olarak uygulanacak. Bu kapsamda 30 Nisan’dan sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil herhangi bir kesinti yapılamayacak. Söz konusu yasayla kapsamı belirlenen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek.

Kapsam dahilindeki özel sektör işyerlerindeki sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Yasayla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun ek 17. maddesinde yapılan değişiklikle, bu kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere yararlanılabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilmesine yönelik uygulama da aynı değişiklikle iptal edildi. (REUTERS)