Başörtüsü teklifi, Anayasa Komisyonu'ndan geçti

Başörtüsü teklifi, Anayasa Komisyonu'ndan geçti
AKP'nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin başörtüsü ile ilgili düzenlemeleri içeren birinci maddesi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'nin madde üzerindeki değişiklik önergesi ise reddedildi.

Artı Gerçek - TBMM Anayasa Komisyonu'nda Salı günü görüşülmesine başlanan Cumhur İttifakı'nın ortak anayasa değişikliği teklifi AKP-MHP temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti'nin görüşülen anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi için verdikleri değişiklik önergesi iktidar bloku milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin reddedilmesinin ardından CHP ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etti.

HDP'nin ilkesel olarak katılmama kararı aldığı toplantıda, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Yükseköğretim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Memur-Sen, Türk-İş ve KADEM'in yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluşun temsilcileri de yer aldı.

İYİ PARTİ VE CHP'NİN REDDEDİLEN ÖNERGESİ

Komisyon Başkanı AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, iktidarın değişiklik teklifinin birinci maddesini okuttuktan sonra "1'inci madde üzerinde 1 adet önerge vardır, okutup işleme alacağım" dedi ve CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin imzasıyla sunulan değişiklik önergesini okuttu:

"Anayasa Komisyonu Başkanlığına Görüşülmekte olan (2/4779) sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 1'inci maddesi ile Anayasa'nın 24'üncü maddesine eklenmesi öngörülen ikinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen '...dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve.' İbareleri '...başını ya da örtmemesi de dahil olmak üzere...' şeklinde ve son cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 'Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise Devlet; kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır.' Feridun Bahşi, Antalya, Ahmet Kamil Erozan, Bursa, Bülent Tezcan, Aydın, Levent Gök, Ankara, Ali Mahir Başarır, Mersin, Murat Emir, Ankara İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul, Aysu Bankoğlu, Bartın."

20230124-basortusu-teklif-688x1024.jpeg

Önergenin gerekçesinde ise, şöyle denildi:

“Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, başka birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup olmadığı hususunda değerlendirme ya da yargılama yapmasına imkân verecektir.”

AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP ve İYİ Parti'nin ortak önergesi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken iktidarın anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi.

Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, komisyonu terk etti.

Teklifin "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41'inci maddesinin kenar başlığı 'I. Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan 'temelidir ve' ibaresi, 'temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve' şeklinde değiştirilmiştir" şeklindeki LGBTİ+'ları dışlayan ikinci maddesi de muhalefetin yokluğunda kabul edildi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEKLİFİ

Cumhur İttifakı'nın teklifi, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü madde ile aileyi düzenleyen 41'inci maddede değişiklik öngörüyor.

24. madde için verilen değişiklik teklifi şöyle:

“…Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Hiçbir kadın; dinî inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasî faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tâbi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dinî inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.”

41. madde için verilen değişiklik teklifi şöyle:

"Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

41.'inci maddeye dair değişikliğin gerekçesindeyse şöyle dendi:

“Maddeyle, yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.” (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar