Millet İttifakı 'hükümet programı'nı açıkladı

Millet İttifakı 'hükümet programı'nı açıkladı
Son toplantısında 'Millet İttifakı' adını alan Altılı Masa, iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları politikaların detaylarını içeren 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Dokuz başlıkta toplanan metinde iki binden fazla madde yer alıyor.

Artı Gerçek - CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ve son toplantısında 'Millet İttifakı' adını alan Altılı Masa, hükümet programını kamuoyuyla paylaştı. Ankara Congresium Kongre Salonu’ndaki lansmanda, üzerinde dört aydır çalışılan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' altı genel başkan yardımcısı tarafından açıklandı.

METİNDE NELER VAR?

“Hukuk, Adalet ve Yargı” başlığı altında toplanan Ortak Mutabakat metni, dokuz ana başlık altında iki binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Metin, iktidara gelmeleri halinde Millet İttifakı'nın uygulayacağı politikaların temellerini içeriyor.

Dokuz başlıktan oluşan Mutabakat Metni iki binden fazla madde içeriyor:

1. Adalet, hukuk, yargı
2. Kamu Yönetimi
3. Yolsuzlukla mücadele, şeffalık ve denetim
4. Ekonomi, Finans ve İstihdam,
5. Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm
6. Sektörel Politikalar
7. Eğitim ve Öğretim
8. Sosyal Politikalar,
9. Dış Politika, Savuma, Güvenlik ve Göç Politikaları

Mutabakat metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Bu dokuz başlıkta öne çıkan maddeler şöyle:

HUKUK, ADALET VE YARGI

- Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilecek

- Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak.

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alınacak.

- TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kurulacak .

- Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanınacak.

- Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapılacak.

- Olağanüstü hal kararnamelerine son verilecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşürülecek.

- Çoklu baro sistemine son verilecek.

- Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son verilecek.

- Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

KAMU YÖNETİMİ

- Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.

- Bakan yardımcılıkları kaldırılıp, müsteşarlık sistemi kurulacak.

- Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecek.

- Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredilecek.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılacak.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandırılacak.

- Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulacak.

- Hazine, Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandırılacak.

- Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandırılacak.

- Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kurulacak.

- Strateji ve Planlama Teşkilatı kuralacak

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlanacak şekilde değiştirilecek, kurulun tarafsızlığı ve özerkliği güvence altına alınacak.

- SPK’nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına izin verilmeyecek.

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu kurulacak.

- Türkiye Şeker Kurumu kurulacak.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE, ŞEFFAFLIK VE DENETİM

- TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kurulacak

- Siyasi Etik Kanunu’nu çıkarılacak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kurulacak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulacak.

EKONOMİ, FİNANS VE İSTİHDAM

-Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağından” kurtarıp, “Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getirilecek.

-Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indirilecek.

- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelir en az iki katına çıkarılacak.

- Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandırılacak.

- 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak.

- Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi kaldırılacak.

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısı azaltacağız.

BİLİM, AR-GE, YENİLİKÇİLİK, GİRİŞİMCİLİK ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM

-TÜBA, TÜBİTAK ve yükseköğrenim kurumları başta olmak üzere mevcut kurumları siyasi müdahaleden uzak ve özerk bir şekilde, Türkiye’nin bilimsel, teknolojik ve kalkınma öncelikleri belirlenecek, bunun için gerekli stratejileri ortaya konacak ve özel sektörün gelişimini destekleyecek reformcu bir yaklaşımla yeniden yapılandırılacak.

-Üniversitelerde yürütülen tüm öğrenim ve araştırma süreçlerinde mükemmeliyet, bilimsel
özgürlük, derinlik ve yeniliğe açıklık ilkesini temel kriter haline getirilecek.

-CERN ve EAS gibi uluslararası araştırma kurumlarına üye olarak bilimsel gelişmelere
katkı verilecek ve katkı alınacak.

-Türkiye’de kamu ve vakıf üniversiteleri arasındaki eşitsizlik ve farklılıkları gidermek için akademik istihdam, Ar-Ge yeterlilikleri ve burslar başta olmak üzere temel standartları belirlenecek.

- Kurum yönetimlerinde liyakatli görevlendirmeler yapılacak.

-Lise düzeyine kadar inen beyin göçünü engellemek için, eğitim sistemi özgürlükçü ve
yenilikçi müfredatla donatılacak, gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamı oluşturulacak.

-Yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin araştırma desteği ve burs
imkanlarını artırarak istihdam problemi yaşamadan eğitim hayatlarına devam etmelerini
sağlayacağız.

-Eğitim müfredatı ve felsefesi dinamik girişimci ekosistemin ana ayaklardan biri olarak
kurgulanacak.

-Girişimcilere yönelik hibe ve teşvik sürecini sadeleştirip, süreçler kısaltılacak.

-Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlanacak.

-İnternete erişimi temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak, vatandaşlarımızın her yerde,
güvenli, hızlı, ucuz ve sansürsüz internete erişimini sağlayacağız.

-Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükü azaltılacak.

-Fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital
hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenlenecek ve bu gruplara gelir düzeylerine göre
bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlanacak.

-Sosyal medya platformlarının hak ve yükümlülüklerini tekrar ele alınacak, sansür hükümleri
iptal edilecek.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM

- Milli Eğitimi bir ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkarılacak.

- Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği verilecek.

- Ortaöğretime geçişlerde sınav odaklı değil süreç odaklı bir sistemi geliştirilecek, öğrencinin öğrenim sürecindeki notlarını, performansını, ilgisini, yeteneğini ve becerilerini dikkate alarak fırsat eşitliği ve adaleti çerçevesinde bir yönlendirme yapılacak.

- Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunulacak.

- Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulanacak.

- Altyapıları oluşturularak okul öncesi eğitimi 1 yıl zorunlu tutarak ücretsiz sağlanacak ve isteğe bağlı olarak 3 yaş ve üzerine erken çocukluk eğitimi imkânı sunulacak.

- İlköğretimde evrensel etik, insan hakları, adalet, sağlık, çevre ve hayvan hakları, kültür, sanat, bilim, spor konusunda farkındalığın artırılmasını sağlanacak, müfredatı teknoloji ve inovasyona dönük farkındalığı artırılacak şekilde güncellenecek, oyunlaştırma gibi tekniklerle öğrencilere programlama ve girişimcilik felsefesi kazandırılacak.

- Lise eğitiminde salt bilgi veren ve sınav odaklı yaklaşımdan sosyal-duygusal ve bilimsel düşünme, mesleki eğilim, sosyal farkındalık, kimlik kazanımı gibi konularda rehberlik odaklı sisteme geçilecek.

- YÖK kaldırılacak, yüksek öğretim kurumlarının akademik, idari ve mali özerkliğine müdahale etmeksizin yüksek öğretimin planlanması ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri bulunan bir kurul kurulacak.

- Akademisyenlerin ifade hürriyeti önündeki engelleri kaldırılacak.

- Üniversite arazilerini ranta kurban ettirilmeyecek.

- Öğretmen atamalarında mülakatı kaldırılacak.

- “Her Yer Okul, Her An Eğitim” anlayışıyla eğitim sistemini 3 yaşından başlayıp hayat boyu süren bir biçimde yapılandırılacak.

SEKTÖREL POLİTİKALAR

- Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandırılacak.

- Her 5 yılda bir tarım ve hayvancılık sayımı yapılacak.

- Tarım, su ürünleri ve ormancılıkta kullanılan üretim araçları ve makineler için mazotta ÖTV yükünü kaldırılacak.

- Tohum gen bankalarını geliştirecek, ata ve yerel tohumların korunmasını ve kullanımını sağlanacak.

- Kamu-üniversite-sanayi ve sivil toplum işbirliğine önem verilecek.

- OSB’lerin yönetim yapısını yeniden belirlenecek.

- Geçici rayiç bedeli ve ruhsat süreçlerinin şeffaf yürütülmesini sağlanacak.

- Savunma sanayiinde yetki ve sorumlulukları Savunma Sanayii Başkanlığı’nda toplanacak, şeffaf, hesap sorulabilir ve siyasi etkilerden arındırılmış bir yapı oluşturulacak.

- Savunma sanayiinde faaliyet gösteren vakıf şirketlerinin, denetlenebilir, ölçülebilir, performans ve verimlilik değerlendirmesine açık, liyakat esaslı, stratejik ve profesyonel yönetime uygun ilkeler çerçevesinde çalışmasını sağlanacak.

- Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

- Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt piyasalarındaki yoğun tüketici şikayetlerinin tek bir merkezden takibi için bir ‘Enerji Tüketici Portalı’ kurulacak.

- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) değişen piyasa şartlarına ve fiyatlarına bağlı bir şekilde tekrar tasarlanacak.

- Bu güne kadar sayısız kez değişikliğe uğramış ve bütünlüğü önemli ölçüde zedelenmiş olan 3213 Sayılı Maden Kanunu yerine yeni bir maden yasası çıkarılacak.

- Madencilik sektörü ve çalışanların sigorta kapsamını genişletecek, ayrıca ferdi kaza sigortalarının minimum teminat bedelleri arttırılacak..

- Kanal İstanbul projesini göreve başlanılan gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemler hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alınacak.

SOSYAL POLİTİKALAR

- Eşit işe eşit ücret ilkesini hâkim kılınacak.

- İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldırılacak.

- Kadına yönelik şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak

-Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltılacak.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılması sağlanacak.

- Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda “Gelir Desteği” sağlanacak.

- Sosyal yardımların istihdam ile ilişkisini kurularak, asıl hedef olan insan onuruna uygun yaşamak için çalışmayı özendirilecek.

- 3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri giderilecek.

- Çocuk işçi çalıştırılmasını engellenecek.

- ILO’nun 175 sayılı part-time çalışma sözleşmesi, 189 sayılı “Ev İşçileri İçin İnsana Yakışır İş” sözleşmesi ve asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanacak.

- Yasal sınırlarla belirlenen çalışma sürelerine ve fazla mesai düzenlemelerine uymayan işyerlerine ağır yaptırımlar uygulanacak.

- Emlak rayiç bedellerini güncel piyasa değerleri ile uyumlu hale getirilecek.

- Sağlık hakkını açık bir anayasal hak olarak düzenlenerek, kimsenin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılamayacağı güvence altına alınacak.

- Sağlık hizmetleri sunulan her yerde güvenlik önlemlerini artırılacak.

- Muayene, reçete, ilaç katkı payı ile tıbbi malzemelerdeki ücret farkı uygulamalarını yeniden değerlendirilerek, yaşanan sorunları çözülecek.

- Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbiri alınacak, çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzorete Sözleşmesi) yükümlülüklerine uyulacak.

- Sokakta yaşamak zorunda bırakılan, çalıştırılan ve dilendirilen tüm çocuklar koruma altına alınacak.

- 0-36 ay çocuklarına mama, gıda ve bez desteği sağlanacak.

- KYK kredi ve burs tutarları artırılacak.

- Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurtdışına çıkışta harç alınmayacak.

- Tüm öğrencilere ve gençlere aylık 5 GB internete bedava erişim hizmeti sağlanacak.

- Üniversitelerde bahar şenliklerine konulan fiili yasakları kaldırılarak etkinlikler desteklenecek.

DIŞ POLİTİKA, SAVUNMA, GÜVENLİK ve GÖÇ POLİTİKALARI

- Göçmenlere vatandaşlık verilmesiyle ilgili geçmiş işlemler kapsamlı incelemeye alınarak, yanlış beyan/bilgi/belge verdiği tespit edilenlerin vatandaşlıkları iptal edilecek, idari kusur tespiti durumunda ilgililer hakkında gerekli idari ve yasal işlemler yapılacak.

- Suriye halkının acılarına son vermek ve BM kararları çerçevesinde kalıcı barışı tesis etmek üzere, eden bütün ilgili taraflarla ve Şam yönetimiyle yoğun bir temas ve diyalog çabası başlatılacak.

- Suriye’de barışın sağlanması, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve mültecilerin geri dönüşüne yönelik olarak 2254 sayılı karar başta olmak üzere BM siyasi çözüm çabaları desteklenecek.

- Millî Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirilerek, Kuvvet Komutanlıklar tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlanacak.

- Yabancı Terörist Savaşçılar, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve göç hareketliliği konularında ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde hem bölge ülkeleriyle hem de diğer devletler ve uluslararası kurumlarla işbirliği artırılacak.

- Göç İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere sığınmacılarla ilgili kurumlar yeniden yapılandırılarak, yönetim ve personel altyapıları güçlendirilecek.

- Türkiye ile AB arasındaki 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 18 Mart 2016 Mutabakatı gözden geçirilecek.

- Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapılacak.

- Türkiye’ye bir “tampon ülke” muamelesi yapılmasına izin verilmeyecek.

- Sığınmacıların biyometrik kayıtlarını alınacak ve çipli kimlik kartlarına işlenmesi sağlanacak.

- Dış politikada iç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara son verilecek.

- Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefleniyor.

- Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olmak ve Anayasanın gereği olarak, AİHS’ne ve Konsey’in diğer hukuki belgelerine uyum sağlanacak, AİHM kararları uygulanacak.

- Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümüne yönelik adımlar kararlılıkla sürdürülecek.

'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin altı genel başkan yardımcısı tarafından açıklanmasının ardından Millet İttifakı'nın bileşen partilerinin liderleri sahneye çıktı. Liderlerin birlikte fotoğraf vermesiyle lansman son buldu. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar