'Uluslararası Hukuk: Teori ve Pratik' Pinhan Kitap etiketiyle Türkçeye kazandırıldı

'Uluslararası Hukuk: Teori ve Pratik' Pinhan Kitap etiketiyle Türkçeye kazandırıldı
Yayınlanma:
A+ A-
Uluslararası Hukuk alanının Avrupa-merkezli teorisine, felsefecilerin kavramsal sahasından ve alternatif bir tarih okumasıyla yaklaşan kitabın editörlüğünü Ertuğrul Uzun üstlendi.

Artı Gerçek - Uluslararası Hukuk disiplininin uygulama sahasından beslenen klasik tarihsel okumanın üzerine disiplinlerarası bir katkı koymayı amaçlayan, şimdiye kadarki literatürün Avrupa-merkezli hukuk teorisine, eleştirel kavramsal perspektiflerle yaklaşan bir başvuru kaynağı olan 'Uluslararası Hukuk: Teori ve Pratik' adlı kitap Ertuğrul Uzun editörlüğünde Türkçeye kazandırıldı.

Orijinal edisyonunun editörlüğünü Aleksander Orakhelashvılı'nin üstlendiği kitabın çevirisi için Pelin Tuştaş, Ertuğrul Uzun, Ali Sağlam, Caner Birdal, Hazan Dicle Özer, Yusuf Umut Çil, Furkan Yılmaz, Gülcan Ergün, Melda Ezgi Toydemir, Selda Şen, Serdar Hoş gibi isimler bir araya geldi.

fxi-4sowwaismu.jpeg

Kitabın tanıtım bülteninden:

"Gerek ulus­la­ra­ra­sı hukuk ta­ri­hi­nin ge­rek­se ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­nin müs­ta­kil ça­lış­ma alan­la­rı ola­rak or­ta­ya çı­kı­şı nis­pe­ten ye­ni­dir. Bunun ya­nın­da her iki alan da Av­ru­pa/Batı kay­nak­lı bir tarih ya­zı­mı­na ve kav­ram­sal­laş­tır­ma­sı­na ta­bi­dir. Bu kitap, bir yan­dan pra­tik­te­ki, uy­gu­lan­dı­ğı şek­liy­le ulus­la­ra­ra­sı hu­ku­kun ta­ri­hi­ni diğer yan­dan da fi­lo­zof­la­rın kav­ram­sal­laş­tır­dı­ğı ulus­la­ra­ra­sı hukuk dü­şün­ce­si­ni Av­ru­pa mer­kez­li ol­ma­yan bir pers­pek­tif­le su­nu­yor.

Kitap ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­ni ve ta­ri­hi­ni nis­pe­ten kap­sam­lı bir pers­pek­ti­fe yer­leş­ti­ren ve böy­le­ce ulus­la­ra­ra­sı hukuk, ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler, si­ya­si tarih ve hukuk te­ori­si gibi alan­lar­da­ki araş­tır­ma­cı­la­rın ve öğ­ren­ci­le­rin ulus­la­ra­ra­sı hukuk te­ori­si­nin ve ta­ri­hi­nin il­gi­li ko­nu­la­rı­nı be­lir­le­mek ve in­ce­le­mek için ya­rar­lı bir baş­lan­gıç nok­ta­sı ola­rak baş­vu­ra­bi­le­cek­le­ri bir eser or­ta­ya çı­kar­ma ama­cıy­la ha­zır­lan­mış.

Te­orik eği­lim­ler ve ta­rih­sel yak­la­şım­lar tü­müy­le tek bir cilt­te ele alı­na­ma­ya­ca­ğın­dan, önemi za­ma­na göre de­ğiş­me­yen ve doğ­ru­dan temel kav­ram­la­ra temas eden teori ve ge­liş­me­le­re; ulus­la­ra­ra­sı hukuk sis­te­mi­nin ka­te­go­ri­le­ri­ne; ve sis­te­min, güç si­ya­se­ti­nin yön­len­dir­di­ği bu­gü­nün dün­ya­sın­da­ki ola­nak­lı­lı­ğı­na odak­la­nıl­mış. Böy­le­ce, ki­ta­bın, oku­run teori ile pra­tik ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı gör­me­si­ne imkan sağ­la­mak ba­kı­mın­dan eşsiz ma­hi­yet­te ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz." (KÜLTÜR SANAT)

Öne Çıkanlar