TCK 53. madde nedir?

TCK 53. madde nedir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. TCK 53. madde uyarınca siyaset yasağı kararı da uygulandı. Peki TCK 53. maddenin uygulanması ne anlama geliyor?

Artı Gerçek- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma"yı içeren 53. maddesinin uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda, karar kesinleşirse İmamoğlu seçimlerde aday olamayacak.

Kararın kesinleşmesi halinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı da son bulacak. Ancak aldığı ceza görev suçu olmadığı için, istinaf ve temyiz aşamaları sırasında İmamoğlu içişleri bakanlığı tarafından doğrudan görevden alınamayacak. Kararın kesinleşmesi ve belediye başkanlığının sona ermesi ardından ise yerine seçilecek kişi İBB Belediye Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından atanacak.

53. MADDE NEDİR?

TCK'nin 53. maddesine göre, hak yoksunluğu kural olarak, kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezasına mahkûm olunması durumunda, mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı ifade etmektedir.

TCK 53. Maddede öngörülen hak yoksunlukları, Türk Ceza Kanunu’nda cezaya ek olarak öngörülen güvenlik tedbirleri mahiyetinde ele alınır. Önemli bir diğer nokta da TCK 53. Maddede öngörülen hak yoksunluklarının –son fıkra hariç- sadece kasten suç işlemiş kişiler hakkında uygulanıyor olmasıdır. Taksirle işlenen suçlarda bu maddenin ilk beş fıkrası uygulama alanı bulmayacaktır.

''Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" kararı olan TCK 53. madde şu şekilde:

"(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…)

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (3)

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar."

SİYASİ YASAK NEDİR?

Mevzuatta yer alan ''Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler” düzenlemesi uyarınca, siyaset yasağı konulan kişiler, hiçbir partiye üye olamıyor.

Siyaset yasağı konulan kişiler bağımsız olarak hem genel hem de yerel seçimlere girebiliyor. (HABER MERKEZİ)

Öne Çıkanlar